Het wandel evenement wordt georganiseerd door de Stichting Wandelsport 7huizen, gevestigd te Hoofddiep 14, 9354AP te Zevenhuizen gn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02099238, hierna te noemen: `de Stichting`. Waar gesproken wordt van deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.
 2. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting. Enige aansprakelijkheid van de Stichting is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de Stichting is verzekerd.
 3. De wandeltocht is niet toegankelijk voor rolstoelen/buggy’s, i.v.m. met de onverharde paden.
 4. Honden zijn niet toegestaan in verband met de Neospora bacterie. De routes gaan door weilanden en over terreinen van particulieren.
 5. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
 6. Passeren tijdens het wandelen is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 7. Deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 8. Tijdens het wandel evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, zich aanstootgevend of gevaar zettend te gedragen of te kleden.
 9. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 10. De Stichting heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wandeltocht te halen. De EHBO en de Stichting hebben het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wandeltocht te ontzeggen.
 11. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname toch afzien is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 12. De Stichting behoudt zich het recht voor de wandelroutes op bepaalde delen te wijzigen of het gehele wandelevenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten en overmacht, waarbij de wandeltocht redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 13. De wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens blijven tijdens de wandeltochten van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 14. In het start-finishgebied en langs de wandelroutes geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten tenzij dit expliciet door de Stichting is toegestaan.
 15. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 16. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt conform de privacyverklaring van de Stichting.
 17. De Stichting geeft een aantal fotografen de opdracht tijdens het wandelevenement te fotograferen en/of te filmen. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 18. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de tijdens het wandelevenement gemaakte foto’s en video’s.
 19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 20. Deelnemers die 15 jaar of jonger zijn mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders/voogd.
 21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting.

Versie: december 2018


Wij gebruiken alleen cookies voor een goede werking van onze website. Wil je meer weten over ons privacy beleid, bekijk dan onze privacy verklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk